Yhteystiedot/Contact information:
Puheenjohtaja/Chairman:
Tuukka Pölönen
PerkinElmer Oy
tuukka.polonen at perkinelmer.com


Avoimet työpaikat:
----------------------------------------

----------------------------------------

Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Statistikot Suomen lääketeollisuudessa r.y. ja sen kotipaikka on Turku.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää biostatistiikan teoriaa ja sen soveltamista sekä toimia yhteisenä kenttänä Suomen lääketeollisuudessa ja alan CRO-taloissa työskenteleville biostatistikoille. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutus-, esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi yhdistys pyrkii aktiiviseen yhteistyöhön muiden, erityisesti Euroopassa toimivien, vastaavien yhdistysten kanssa. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia.

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Suomen lääketeollisuudessa ja alan CRO-taloissa työskentelevä biostatistikko, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia jäseniä, kunniajäseniä tai kannattajajäseniä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniajäseneksi yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua erityisesti lääketeollisuudessa biostatistiikassa ansioituneen henkilön. Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuosittain kannatusjäsenmaksun.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun tai kannatusjäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Kunniajäsen on jäsenmaksusta vapaa.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-5 muuta varsinaista jäsentä.Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin, rahastonhoitajan, ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko hallituksesta tai jäsenistöstä.Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on p√§√§t√∂svaltainen, kun v√§hint√§√§n puolet sen j√§senist√§, puheenjohtaja mukaan luettuna on l√§sn√§. √Ą√§nestykset ratkaistaan yksinkertaisella √§√§nten enemmist√∂ll√§. √Ą√§nten menness√§ tasan ratkaisee puheenjohtajan √§√§ni, henkil√∂vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa hallituksen määräämänä päivänä.Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistö sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta lähetetyllä kutsulla joko sähköpostitse sellaisille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa jäsenluetteloon tai kirjeitse.

11. Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun (kts. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen).

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetän sen varat samaan tarkoitukseen.